Optimalizácia pre vyhľadávače a jej delenie

SEO, resp. optimalizáciu pre vyhľadávače môžeme rozdeliť na dve základné časti, ktorými sú onpage SEO, teda úpravy na samotnej webovej stránke a offpage SEO, ktoré predstavuje aktivity realizované mimo webovej stránky. Obe tieto časti sú pri optimalizácií pre vyhľadávače veľmi dôležité a v podstate jedna bez druhej nemá veľkú šancu na úspech. Preto, ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, resp. pozície vo fulltextových vyhľadávačoch, je nutné zamerať sa na onpage, ako aj offpage SEO.

V poslednej dobe sa do týchto častí optimalizácie pre vyhľadávače nepriamo zaraďuje aj tzv. user experience (UX). User experience môžeme definovať ako proces prispôsobovania dizajnu webovej stránky tak, aby bola orientácia užívateľov na danej stránke čo najjednoduchšia a najefektívnejšia. User experience úzko súvisí s tým, na čo sú užívatelia pri dizajne webu zvyknutí, aby ich niektoré prvky, resp. ich rozloženie nezmiatlo a nevyústilo do odchodu zo stránky bez vykonania želanej konverzie.

SEO SIGNÁLY A ICH VÝZNAM PRI OPTIMALIZÁCIÍ PRE VYHĽADÁVAČE

Pred tým, ako sa pozrieme detailnejšie na delenie optimalizácie pre vyhľadávače je nutné si vysvetliť pojem SEO signály. SEO signály predstavujú prvky, ktoré fulltextový vyhľadávač vyhodnocuje a na základe ktorých zoraďuje webové stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Google, ako výrazne najdominantnejší fulltextový vyhľadávač na Slovensku ich má vyše 200, pričom ich presný počet a váha nie sú známe a často sa pri zmene algorytmu počet, ako aj váha jednotlivých SEO signálov mení. Samotné SEO signály predstavujú prvky na webovej stránke (onpage SEO signály), ako aj mimo nej (offpage SEO signály).

ONPAGE SEO

Ako už bolo vyššie spomínané, onpage SEO predstavuje tú časť optimalizácie pre vyhľadávače, ktorá sa vykonáva na samotnej webovej stránke. Ide o tie aktivity a úpravy, ktoré je nutné vykonať v kóde a prispôsobiť ich SEO signálom.

Onpage SEO signálov je veľmi veľa, pričom medzi najdôležitejšie z nich v súčasnosti patrí:

  • HTTPS – zabezpečený hypertextový prenosový protokol, ktorého dôležitosť výrazne stúpa a webové stránky bez neho nemajú v blízkej budúcnosti veľkú šancu na zlepšenie, resp. udržanie si svojich pozícií
HTTPS webovej stránky seolutions.sk
  • rýchlosť načítania webovej stránky – faktor, ktorý hodnotí Google, ale aj samotní užívatelia. Ak sa webová stránka načíta viac ako 3-5 sekúnd, užívateľ odchádza a rovnako to vidí aj Google pri zoraďovaní webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania
  • responzívnosť webovej stránky – inými slovami to, či sa webová stránka prispôsobuje jednotlivým zariadeniam, ako napríklad mobil alebo tablet. Keďže rastie podiel užívateľov vyhľadávajúcich cez mobilný telefón, Google prikladá tomuto faktoru veľkú váhu
mobilná verzia webovej stránky seolutions.sk
  • title tagy – mať správne vyplnený title, teda názov každej podstránky na webe s použitím relevantného a vyhľadávaného kľúčového slova je absolútnou nevyhnutnosťou a tento prvok sa radí medzi najdôležitejšie obsahové signály na webovej stránke
  • H1 nadpisy – H1 nadpis predstavuje v štruktúre nadpisov ten najdôležitejší a je veľmi dôležité, aby v ňom bolo zakomponované vyhľadávané kľúčové slovo, ktoré zároveň najlepšie vystihuje obsah danej podstránky webu
  • texty na webovej stránke – či už hovoríme o ich kvalite, unikátnosti, dĺžke alebo miere zapojenia kľúčových slov, všetky tieto predstavujú dôležité SEO signály, ktorým Google prikladá svoju váhu
  • optimalizácia obrázkov – pod týmto pojmom sa myslí správne vyplnenie ich názvu, nadpisu, alternatívneho popisu a pod., teda úprava textových prvkov, ktoré daný obrázok opisujú. Opäť je veľmi vítané zapojenie kľúčových slov, avšak v prirodzenej miere (v opačnom prípade hrozí tzv. keyword stuffing, teda prílišné a neprirodzené zapájanie kľúčových slov, čo Google považuje za negatívny signál)
  • a mnoho ďalších – vybrali sme iba zopár tých, ktoré sa radia medzi najdôležitejšie. Samozrejme je vhodné a prínosné spĺňať ich čo najviac, pretože práve v detailoch sa skrýva moment uprednostnenia vašej webovej stránky pred konkurenciou.

Kontrola a vyhodnotenie týchto SEO signálov je predmetom onpage SEO analýzy (niekedy súčasťou širšieho SEO auditu), ktorá u nás nesie názov technická analýza. Vďaka tomu je možné vidieť, ktoré z týchto SEO signálov webová stránka nespĺňa a odhaliť tak nedostatky v porovnaní s konkurenciou.

OFFPAGE SEO

Offpage SEO, teda optimalizácia pre vyhľadávače vykonávaná mimo webovej stránky sa často zvykne označovať aj ako linkbuilding. Hoci do tejto časti optimalizácie môžeme zaradiť aj iné aktivity, tou absolútne dominantnou je práve linkbuilding, teda budovanie spätných odkazov.

Linkbuilding, resp. budovanie spätných odkazov môžeme jednoducho definovať ako proces získavania odkazov z iných webových stránok, ktoré smerujú na náš web. V praxi vidíte spätné odkazy ako (väčšinou) farebne odlíšenú časť textu, na ktorú je možné kliknúť a ktorá vás presmeruje na inú webovú stránku. Z technického hľadiska sa takto presúva časť sily (tzv. link juice) z jednej webovej stránky na druhú. Z čím väčšieho množstva domén má webová stránka spätný odkaz, tým väčšiu má silu a teda aj šancu na lepšie pozície.

V súvislosti s týmto je dôležité, aby boli odkazy kvalitné, autoritatívne, diverzifikované z hľadiska zdroja a typu a čo najviac relevantné (blog o cestovaní odkazuje na cestovnú kanceláriu alebo magazín o kráse odkazuje na internetový obchod s kozmetikou). Veľmi dôležité je aj to, aby boli odkazy smerované na konkrétne kľúčové slová, ako v prípade nižšie uvedeného obrázku, kde sú spätné odkazy v kľúčovom slove “športové potreby”.

Spätné odkazy a presúvanie link juice

Veľa ľudí sa mylne domnieva, že linkbuilding je jednoduchý a v podstate každý odkaz sa ráta, avšak nie vždy je to pravda a odkazy môžu mať aj negatívny dopad na pozície vo fulltextových vyhľadávačoch. Pri získavaní spätných odkazov je dôležité vyhodnotiť veľmi veľa faktorov a preto by ho nemal realizovať niekto, kto tieto faktory nepozná.

Je nutné spomenúť, že linkbuilding bol, je a zrejme vždy bude nevyhnutnou súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače. Bez kvalitných spätných odkazov na konkrétne kľúčové slová nemôže byť optimalizácia v žiadnom prípade úspešná. Preto platí to, čo bolo uvedené na začiatku tohto článku, že onpage a offpage SEO idú ruka v ruke a jedno bez druhého nemá šancu na úspech v podobe popredných pozícií vo fulltextových vyhľadávačoch.