Stratégia linkbuildingu

Stratégia linkbuildingu predstavuje dôležitú off-page SEO analýzu, ktorá sa vypracováva za účelom lepšieho poznania odkazového profilu vašej, ako aj konkurenčných webových stránok. Stratégia linkbuildingu zároveň napovie, do akej miery je nutné venovať sa budovaniu spätných odkazov, teda linkbuildingu. Inak povedané, stratégia linkbuildingu predstavuje dokument, ktorý obsahuje:

  • Analýzu odkazového profilu vašej webovej stránky

    Zameriame sa na všetky dôležité aspekty a faktory, ktoré determinujú úroveň odkazového profilu vašej webovej stránky vrátane nedostatkov, ktoré spôsobujú nedostatočné pozície vo fulltextových vyhľadávačoch.

  • Analýzu odkazových profilov konkurenčných webových stránok

    Aby sme mohli navrhnúť konkrétnu stratégiu linkbuildingu, je nevyhnutné poznať úroveň konkurenčných webových stránok a ich odkazových profilov, resp. celkovú úroveň konkurencie vo vašom obore podnikania.

  • Návrh konkrétnej stratégie budovania spätných odkazov

    Na základe poznania silných a slabých stránok odkazového profilu vašej webovej stránky v porovnaní s konkurenciou navrhneme konkrétne kroky na nápravu nedostatkov vrátane stratégie budovania spätných odkazov tak, aby ste boli dlhodobo úspešný a mali reálnu šancu predbehnúť konkurenciu v dohľadnej dobe.

Mám záujem o stratégiu linkbuildingu

Vypracovaním tohto dokumentu získate konkrétne návrhy a odporúčania, do akej miery a ako intenzívne sa budovaniu spätných odkazov venovať. Zároveň pre vás pripravíme konkrétnu ponuku linkbuildingu z našej strany.