Stratégia linkbuildingu

Stratégia linkbuildingu predstavuje dôležitú (offsite) analýzu, ktorá sa vypracováva za účelom lepšieho poznania odkazového profilu vašej, ako aj konkurenčných webových stránok. Inak povedané, stratégia linkbuildingu predstavuje dokument, ktorý obsahuje:

  • Analýza odkazového profilu vašej webovej stránky

    Zameriame sa na všetky dôležité aspekty a faktory, ktoré determinujú úroveň odkazového profilu vašej webovej stránky vrátane nedostatkov, ktoré spôsobujú nedostatočné pozície vo fulltextových vyhľadávačoch.

  • Analýzu odkazových profilov konkurenčných webových stránok

    Aby sme mohli navrhnúť konkrétnu stratégiu linkbuildingu, je nevyhnutné poznať úroveň konkurenčných webových stránok a ich odkazových profilov, resp. celkovú úroveň konkurencie vo vašom obore podnikania.

  • Návrh konkrétnej stratégie budovania spätných odkazov

    Na základe poznania silných a slabých stránok odkazového profilu vašej webovej stránky v porovnaní s konkurenciou navrhneme konkrétne kroky na nápravu nedostatkov vrátane stratégie budovania spätných odkazov tak, aby ste boli dlhodobo úspešný a mali reálnu šancu predbehnúť konkurenciu v dohľadnej dobe.

SEO audit teda obsahuje kompletnú technickú analýzu, stratégiu linkbuildingu a navyše obsahuje aj ďalšie faktory, ako aj analýzu z hľadiska user experience (UX).

Výstup SEO auditu vám poskytne komplexný pohľad a vyhodnotenie všetkýchonpage a offpage faktorov webovej stránky, ako aj návrhy na odstránenie zistených nedostatkov. Taktiež obsahuje návrhy na zlepšenie výkonu z hľadiska užívateľských skúseností (UX), ako aj analýzu konkurencie a návrh konkrétnej stratégie linkbuildingu.

Na vypracovanie SEO auditu používame celý rad analytických nástrojov, ako aj manuálnu kontrolu a hodnotenie jednotlivých faktorov.

Mám záujem o stratégiu linkbuildingu

Vypracovaním tohto dokumentu získate konkrétne návrhy a odporúčania, do akej miery a ako intenzívne sa budovaniu spätných odkazov venovať. Zároveň pre vás pripravíme konkrétnu ponuku linkbuildingu z našej strany.